Proclaimer www.martijnmureau.nl

Onderstaande proclaimer is van toepassing op deze website en de geleverde diensten van www.martijnmureau.nl:

Doel website

Sinds 2004 informeert Martijn Mureau zijn familie, vrienden en ander geïnteresseerden over zijn reizen en voetbalverslagen. Deze informatieverstrekking vindt plaats via de website www.martijnmureau.nl. De website heeft daarbij een persoonlijk karakter.

Daarnaast kunnen geïnteresseerden van foto’s van Martijn Mureau contact met hem opnemen voor het aankopen van foto’s of afdrukken van foto’s. Martijn Mureau is niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, in het geval van verkoop van foto’s of afdrukken, vindt dit niet bedrijfsmatig plaats.

Aanschaf diensten

Indien de bezoeker van deze website besluit foto’s of fotografiediensten van Martijn Mureau af te nemen, dan zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De Algemene (Inkoop) Voorwaarden van de andere partij worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

Copyright

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.martijnmureau.nl (en alle pagina’s vallend binnen het genoemde domein) berusten bij Martijn Mureau. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Martijn Mureau informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden. Door materiaal in te sturen verleent u Martijn Mureau een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Martijn Mureau kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Martijn Mureau aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt wordt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Martijn Mureau niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Deze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland en er wordt daarom niet ingestaan dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Martijn Mureau kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Martijn Mureau niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid, actualiteit, etc. Martijn Mureau wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Martijn Mureau aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Overgenomen teksten en/of beeldmateriaal van derden, valt onder het Nederlandse citaatrecht en wordt vergezeld van bronvermelding.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Martijn Mureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Martijn Mureau geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Martijn Mureau wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt ook mede ten gunste van eventuele medewerkers van www.martijnmureau.nl.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze proclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan. De gepubliceerde informatie kan de mening en zienswijze van Martijn Mureau bevatten en valt daarmee onder andere onder het recht van vrijheid van meningsuiting. Indien een tekst door een natuurlijk persoon of een instantie laakbaar wordt geacht, dient eerst, voorzien van argumenten, contact opgenomen te worden met Martijn Mureau.
Bepaalde afbeeldingen/teksten die op deze website gebruikt zijn, zijn afkomstig van de zoekmachine Google. Voor deze afbeeldingen is gezocht op afbeeldingen die vrijelijk in het publieke domein gebruikt mogen worden en/of zijn, indien dit achterhaald kon worden, voorzien van credits richting de fotograaf. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval wordt verzocht om via een bericht contact met Martijn Mureau op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd. Echter wijst Martijn Mureau enige vorm -maar niet gelimiteerd tot- van aansprakelijkheid in deze af.

Cookies

martijnmureau.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Deze cookies worden voor twee doeleinden gebruikt:

 • Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden.
 • Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Deze website maakt gebruik van een programma voor web analyses. Dit programma verzamelt gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Deze informatie wordt gebruikt om de website nog beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social buttons

De website maakt gebruik van zogenoemde Social Media Buttons, waarbij bezoekers van de website in staat worden gesteld om teksten en/of foto’s van deze website via Social Media te delen en/of te promoten. Deze Social Media Buttons kunnen cookies op uw computer plaatsen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze Social Media bedrijven/netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze Social Media bedrijven/netwerken om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze Social Media bedrijven/netwerken verzamelen, kunnen worden overgebracht naar het land van herkomst van de Social Media bedrijven/netwerken en kunnen worden opgeslagen op (buitenlandse) servers deze bedrijven. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze social buttons, dan wordt geadviseerd om software te installeren die de weergave van deze buttons en de achterliggende code van de buttons blokkeert. Martijn Mureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van Social Media Buttons op deze website. Het gebruik van deze website en de buttons is geheel op eigen risico.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Martijn Mureau verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via het contactformulier / e-mail:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Alle andere gegevens die (vrijwillig) door de gebruiker verstrekt worden.

Via statistiek-programma’s:

 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Land van herkomst;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Voor de aankoop van foto’s:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bestel- en aflevergegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Martijn Mureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Martijn Mureau analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Martijn Mureau verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

www.martijnmureau.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Martijn Mureau gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office;
 • WordPress. waaronder plug-ins en/of andere WordPress applicaties;
 • Statistiekprogramma’s van Google en WordPress;
 • Beveiligingsapplicaties;
 • Bancaire applicaties.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Martijn Mureau bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Martijn Mureau verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door het gebruik van cookies kan het bezoekgedrag van bezoekers van deze website geanalyseerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van websoftware van andere aanbieders, zoals Google en WordPress. Martijn Mureau kan niet overzien waar deze gegevens opgeslagen worden, noch kan Martijn Mureau instaan voor de verwerking en opslag van deze gegevens. U dient hiervoor contact op te nemen met WordPress en Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Martijn Mureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.martijnmureau.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

Wijzigingen

Martijn Mureau behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze proclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze proclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Copyright 2003 - 2021 by Martijn Mureau, all rights reserved. For use of this website, please refer to the pro-claimer